Psychologická diagnostika

Psychodiagnostika slúži k zisteniu psychického stavu jedinca. Jedná sa o popis čŕt a vlastnosti človeka v súvislosti s celou jeho osobnosťou, vývojom a prostredím v ktorom žije. Snaží sa zmapovať individuálne vlastnosti človeka, jeho silné a slabé stránky, ich podstatu, podmienky a príčiny.

Psychológ v psychologickej diagnostike využíva pozorovanie, rozhovor a psychologické testy.
Psychologické vyšetrenie môže byť zamerané na zistenie úrovne intelektových schopností, vyšetrenie osobnosti, vyšetrenie pamäťových schopností.
Výsledkom vyšetrenia je vystavenie odborného psychologického posudku spojené s interpretáciou a psychologickým poradenstvom.

Psychodiagnostika slúži k zisteniu psychického stavu jedinca. Jedná sa o popis čŕt a vlastnosti človeka v súvislosti s celou jeho osobnosťou, vývojom a prostredím v ktorom žije. Snaží sa zmapovať individuálne vlastnosti človeka, jeho silné a slabé stránky, ich podstatu, podmienky a príčiny.
Psychológ v psychologickej diagnostike využíva pozorovanie, rozhovor a psychologické testy.
Psychologické vyšetrenie môže byť zamerané na zistenie úrovne intelektových schopností, vyšetrenie osobnosti, vyšetrenie pamäťových schopností.
Výsledkom vyšetrenia je vystavenie odborného psychologického posudku spojené s interpretáciou a psychologickým poradenstvom.